· BIO ·

Dr Monika Gabriela Bartoszewicz with Jerzy Buzek, former Polish Prime Minister and the President of the European Parliament (Brussels)
Dr Monika Gabriela Bartoszewicz with Prof. Daniel Philpott (Brussels)
Dr Monika Gabriela Bartoszewicz and Lojze Peterle, first Prime Minister of Slovenia, Member of the European Parliament (Brussels)
Dr Monika Gabriela Bartoszewicz - E.MA Fellow, ze swymi studentami oraz Paulem Lemmensem, prof. E.MA, sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Scuola Grande di San Rocco, Wenecja)
Dr Monika Gabriela Bartoszewicz during a conference in Brussels
Dr Monika Gabriela Bartoszewicz during lecture

Doktor Monika Gabriela Bartoszewicz ukończyła stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz International Security Studies (bezpieczeństwo międzynarodowe) na University of St Andrews (Szkocja). Oś jej zainteresowań badawczych stanowi bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem przemocy politycznej w konfliktach asymetrycznych, a konkretnie we współczesnym terroryzmie islamskim (zwłaszcza związanym z dżihadyzmem), zaś jej specjalnością jest diagnoza oraz przeciwdziałanie radykalizacji i działalności terrorystycznej europejskich konwertytów na islam, któremu to zagadnieniu poświęcony był  jej  doktorat,  uwieńczony  dysertacją  Controversies of

Conversions: Exploring the Potential Terrorist Threat of European Converts to Islam (2013). Praca ta obejmowała zagadnienia tożsamości i przynależności rozpatrywane z perspektywy bezpieczeństwa, a szczególnej analizie zostało poddane w niej potencjalne zagrożenie terrorystyczne stwarzane przez europejskich konwertytów na islam. Interdyscyplinarne badania nad tym zagadnieniem doktor Bartoszewicz prowadziła w Szkocji, Anglii, Holandii, Danii i Polsce.

W 2005 roku doktor Bartoszewicz uzyskała stypendium Centre for Transatlantic Studies w Maastricht (Holandia). W 2007 została stażystką w Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (Centrum Studiów nad Terroryzmem i Przemocą Polityczną) w St Andrews, zaś w roku 2009 jej praca akademicka została nagrodzona prestiżową Russell Trust Award.

Była także asystentem naukowym European Survey of Youth Mobilisation, międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego radykalizacji młodzieży na kontynencie europejskim. W 2011 roku przeprowadziła niezależne badanie dla Scottish Prison Services (Szkockiej Służby Więziennej) dotyczące radykalizacji konwertytów na islam w warunkach więziennych.

Inny nurt pracy doktor Bartoszewicz stanowią badania nad nielinearnymi i międzysektorowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa w sytuacji powstającej twierdzy Europa (Festung Europa), głównie w kontekście sekurytyzacji migracji i zagrożenia terrorystycznego.

W latach 2011–2013 doktor Bartoszewicz była adiunktem i wykładowcą stosunków międzynarodowych w Europejskim Międzyuniwersyteckim Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji (EIUC) w Wenecji (Włochy), w latach 2015–2016 była wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 2015–2017 adiunktem i wykładowcą na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, zaś obecnie pełni te funkcje na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy).

Jest ekspertem Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, recenzentem naukowym m.in. „Journal of Terrorism Research”, „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies” oraz członkiem rady naukowej „Oriental Law Review”. W 2017 roku została zaproszona do udziału w pracach osiemnastoosobowej Krajowej Grupy Doradczej w ramach programu Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality), poświęconego skrajnie prawicowym, jak również islamistycznym procesom radykalizacyjnym oraz ich konsekwencjom dla Europy. Doktor Bartoszewicz jest także członkiem towarzystw naukowych, m.in. Brytyjskiego Stowarzyszenia Badań Międzynarodowych (BISA) i Centrum Badań nad Bezpieczeństwem (CeSeR) w Edynburgu.

Zainteresowania naukowe i badawcze: terroryzm i przemoc polityczna, bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe, religia i polityka, radykalizacja polityczna i religijna, migracja, zderzenie cywilizacji, kultura i tożsamość w stosunkach międzynarodowych.

· BADANIA ·

WYJAZDY BADAWCZE

kwiecień–maj 2014 r. – Kosowo; głównymi tematami badań były radykalizacja religijna i polityczna (motywowana religijnie oraz nacjonalistycznie); badania były prowadzone we współpracy z Amsterdam University College

styczeń 2013 r. oraz styczeń 2012 r. – badania w Kosowie, prowadzone w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, m.in. European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) – policyjnej misji Unii Europejskiej na terenie Kosowa, Misji Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK), agendzie ONZ Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (OHCHR) oraz Kosovo Force (KFOR) – międzynarodowych siłach pokojowych NATO działających na terenie Kosowa, jak również w organizacjach pozarządowych działających na szczeblu lokalnym i regionalnym (w tym także w mediach i organizacjach religijnych), a także spotkania z przedstawicielami rządu, wywiady pogłębione oraz obserwacja uczestnicząca wśród Albańczyków i Serbów

2011 r. – niezależne badanie nad radykalizacją konwertytów na islam w warunkach więziennych prowadzone we współpracy ze Scottish Prison Service (Szkocką Służbą Więzienną). Badanie było prowadzone w czterech różnych więzieniach w Szkocji

2011 r. – konsultant i ekspert projektu Our Shared Europe realizowanego w Danii przez British Council

2010–2012 r. – badania nad radykalizacją europejskich konwertytów na islam prowadzone w Wielkiej Brytanii (Anglia, Szkocja), Holandii, Danii oraz Polsce, w ramach pracy nad doktoratem

2010 r. – asystentka i tłumacz w projekcie European Survey of Youth Mobilization (ESYM), interdyscyplinarnych badaniach nad aktywnością polityczną młodzieży w Europie (zasięg: jedenaście krajów) pod kierownictwem doktora Jeffrey’a Stevensona Murera z St Andrews University

· PUBLIKACJE ·

KSIĄŻKI

w przygotowaniu
Bartoszewicz M.G. (2018), Festung Europa

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

w przygotowaniu
Bartoszewicz M.G., Radical Politics: Political Participation in the Crisis of Democracy (rozdział w książce opracowanej przez Instytut Komunikacji Politycznej TASAM – Turecko-Azjatyckiego Centrum Studiów Strategicznych, Istambuł, Turcja), 2018

Bartoszewicz M.G., Polskie rozumienie wolności a realia Unii Europejskiej (Polské chápání svobody a realita Evropské unie) [w:] Kloczkowski Jacek (red.) Wolność. Polskie i czeskie dylematy, Ośrodek Myśli Politycznej, ss. 161-173 (ISBN 978-83-64-753-94-7) Kraków 2017, dostęp online: link (w jęz. czeskim), pdf (w jęz. polskim)

Bartoszewicz M.G., Reconciliation in the Shadow of ISIS [w:] Kulska J. (red.) Oblicza pojedniania. Faces of Reconciliation. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ss. 241-256 (ISBN 978-83-7395-727-5), dostęp online: link, pdf

Bartoszewicz M.G, The Bridge on the River. European Converts to Islam and the Question of Reconciliation [w:] Bartoszewicz M.G. (red.), Bridging the divides, Warszawa 2014, ss. 83-102 (ISBN 978-83-60853-54-2), dostęp online: link, pdf

Bartoszewicz M.G., Muslims and the Educational System in Great Britain: a Trojan Horse or a Parade Pony? [w:] Odrowąż-Coates A., Kwiatkowski M. (red.), The future of education and society through the eyes of social researchers, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2014, ss. 132-157 (ISBN 978-83-64953-05-7), dostęp online: link, pdf


REDAKCJE PRAC ZBIOROWYCH

Bartoszewicz M.G. (red.), Bridging the divides, Warszawa 2014, ss. 83-102 (ISBN 978-83-60853-54-2), dostęp online: link, pdf


TŁUMACZENIA

Bartoszewicz M.G. (tłum.), V4 lead: studium porównawcze przywództwa i etyki w zarządzaniu w Europie Środkowej i Wschodniej [aut. Brigitta Bozó et al.; red. wersji pol. Mateusz Malicki], Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa-Melbourne 2013, dostęp online: link


ARTYKUŁY NAUKOWE W WYDAWNICTWACH CIĄGŁYCH

Bartoszewicz M.G., Fortress Europe: Dangers of Democratic Insecurities
„Studia Polityczne”, 2017, tom 45, nr 3, ss. 119-142 (ISSN 1230-3135), dostęp online: link, pdf

Bartoszewicz M.G., Festung Europa: Securitization of Migration and Radicalization of European Societies
„Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia”, 2016, 3-4, ss. 11-37 (ISSN 1213-4449) (DOI: 10.14712/23363231.2017.10),
dostęp online: link 1, link 2, pdf

Bartoszewicz M.G., Terrorist Threat in the Context of ISIS
„Studia Polityczne”, 2016, tom 44, nr 4, ss. 205-223 (ISSN 1230-3135), dostęp online: link, pdf

Bartoszewicz M.G., Making a better world: the feminine touch
„Academic Journal of Sociology”, 2015, 11 (2), ss. 25-33 (ISSN 2299-2367), dostęp online: pdf

Bartoszewicz M.G., Feminisation of Radical Islam
„Studia Erasmiana Wratislaviensia”, 2015, Vol. 9, ss. 307-330 (ISBN 978-83-65158-04-8), dostęp online: pdf

Bartoszewicz M.G., 50 shades of Radicalism: A comparative analysis of contemporary radical parties in Europe. Interdisciplinary Political and Cultural Journal special edition
„Political Radicalization in Europe: old and new threats”, 2015, Vol. 17, No. 1, ss. 27-43 (ISSN 1641-4233), dostęp online: pdf

Bartoszewicz M.G., The ‘White Army of Terror’: European converts to Islam and Public Imagination
„Islam and Civilisational Renewal”, 2015, Vol. 6, No. 1, ss. 25-42 (ISSN 2041-871X), dostęp online: link, pdf

Bartoszewicz M.G., European Identity: Europe as Its Own ‘Other’
„Horizons of Politics”, 2014, Vol. 5, No. 10, ss. 31-49 (ISSN 2082-5897), dostęp online: link, pdf

Bartoszewicz M.G., Radicalisation by Stealth: Kosovo Case Study
„The Polish Quarterly of International Affairs”, 2013, 4, ss. 95-106 (ISSN 1230-4999), dostęp online: pdf

Bartoszewicz M.G., Europesebekeerlingen tot de islam: risico op radicalisering?
(Europejscy konwertyci na islam: Ryzyko czy radykalizacja?), współautor wraz z Jeffrey’em Murerem i Marleen Easton
„Orde van de Dag”, 2013, 62, ss. 69-75 (ISBN 1781-9210), dostęp online: pdf

Bartoszewicz M.G., Controversies of Conversions: The Potential Terrorist Threat of European Converts to Islam
„Perspectives on Terrorism”, 2013, Vol. 7, No. 3, ss. 17-29 (ISBN 2334-3745), dostęp online: link, pdf

Bartoszewicz M.G., Patrząc w drugą stronę, czyli o świetności tolerancji europejskiej
„Cywilizacja”, 2012, 43 (ISBN 1643-3637)


RECENZJE

Mohammad Mazher Idriss, Tahir Abbas (red.), Honour, Violence, Women and Islam (Routledge, Oxon 2011)
„In-Spire”, Winter 2010, Vol. 5, No. 2

Thad Dunning, Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes (Cambridge University Press, Cambridge 2008)
„CEU Political Science Journal”, Vol. 5, No. 3

Olav F. Knudsen (red.), Security Strategies, Power Disparity and Identity The Baltic Sea Region (Ashgate, Aldershot 2007)
„CEU Political Science Journal”, Vol. 5, No. 2

· DYDAKTYKA ·

WYKŁADANE PRZEDMIOTY I SEMINARIA

w języku angielskim

Contemporary Political Doctrines
Terrorism and Human Rights
Comparative Analysis of Security Policy
Security Systems and Actors
International Security Policy
Conceptualization of Terrorism
Ethnic and National Minorities in Europe and the World
Religion and Identity in International Relations
Introduction to International Relations
International Political Relations
International Cultural Relations

w języku polskim

Współczesne doktryny polityczne
Mniejszości narodowe i etniczne w Europie i na świecie
Religia i tożsamość w stosunkach międzynarodowych
Przemoc religijna w kontekście współczesnego świata

WYBRANE WYKŁADY GOŚCINNE ORAZ REFERATY KONFERENCYJNE

6–11 maja 2018 r. – wykłady gościnne w ramach programu Erasmus+,
University of Tartu (Tartu Ülikool), Tartu, Estonia.
Wykłady w ramach przedmiotu Critical Approaches to Europe and Russia

30 listopada–1 grudnia 2017 r. – międzynarodowa konferencja „Competing futures: From rupture to re-articulation”,
Södertörn University, Sztokholm, Szwecja.
Wygłoszony referat: Love hate relationship: A phenomenological analysis of contemporary populism

20 października 2017 r. – polsko-czeskie forum „Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze. Idee i praktyka polityczna”, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, Polska.
Wystąpienie: Polskie i czeskie rozumienie wolności a funkcjonowanie obu krajów w Unii Europejskiej

22 czerwca 2017 r. – międzynarodowa konferencja „International Security after Brexit and Trump”,
Center for Security Research, University of Edinburgh, Edynburg, Szkocja, Wielka Brytania.
Wygłoszony referat: Fortress Europe: The Dangers of Democratic Insecurities

17–18 czerwca 2017 r. – międzynarodowe seminarium „Identity in International Relations”,
British International Studies Association, Londyn, Wielka Brytania.
Wygłoszony referat: Contra-versions of conversions: Methodological approaches to research on European converts to Islam

15-19 maja 2017 r. – międzynarodowe seminarium 13th Erasmus Week,
Instituto Politécnico de Bragança, Portugalia.
Wygłoszony referat: Festung Europa: Migration, Populism and Crisis of Democracy

21–22 kwietnia 2017 r. – międzynarodowe seminarium „The ontological status of culture and emotions in politics and IR”, University of Tartu, Tartu, Estonia.
Wygłoszony referat: Love Hate Relationship: Phenomenological Analysis of Contemporary Populism

14-15 października 2016 r. – międzynarodowa konferencja „Politicisation of Europe”,
Euroacademia, Bolonia, Włochy.
Wygłoszony referat: Fortress Europe: The danger of democratic insecurities

29 czerwca–1 lipca 2016 r. – międzynarodowe seminarium „Europe and Its Crises”,
Cambridge University, Wielka Brytania.
Wygłoszony referat: Festung Europa: Radicalisation of European Societies and Electoral Tendencies

19 marca 2016 r. – międzynarodowa konferencja „Kulturowe i polityczne skutki Państwa Islamskiego”,
Sejm RP, Warszawa, Polska.
Wygłoszony referat: Zagrożenie terrorystyczne w kontekście Państwa Islamskiego

15–16 lutego 2016 r. – międzynarodowa konferencja „Investigating Conversions to Islam: Which Approach in Social Sciences?”,
Sciences Po, Paryż, Francja.
Wygłoszony referat: Controversies of Conversions to Islam: Typologies and Archetypes

10 grudnia 2015 r. – międzynarodowa konferencja „Oblicza pojedniania” / „Faces of Reconciliation”,
Uniwersytet Opolski, Opole, Polska.
Wygłoszony referat: Religious dialogue in the shadow of ISIS

29 września 2015 r. – seminarium „Globalizing Solidarity”,
Watson Institute for International Studies and Public Affairs, Brown University, Providence, Rhode Island, USA.
Wygłoszony referat: Globalizing Solidarity

21–28 czerwca 2015 r. – międzynarodowa szkoła letnia „Beyond Secular Faith”,
Edith Stein Institute of Philosophy, Granada, Hiszpania.
Zrealizowany kurs: Politics of Conflict: Christian – Muslim Encounters

13–14 listopada 2014 r. – międzynarodowa konferencja „Treasure of Solidarity. Love and Forgiveness in society’s
Political Processes”, Georgetown University, Washington D.C., USA.
Wygłoszony referat: Love and Forgiveness in Governance

24 kwietnia 2014 r.
Amsterdam University College, Amsterdam, Holandia.
Wykłady gościnne: Terrorism and Human Rights

20–21 stycznia 2014 r.
Amsterdam University College, Amsterdam, Holandia.
Wykłady gościnne: Global Identity; Religious Identity; Identity and Belonging in the context of Violence

5–8 czerwca 2013 r. – międzynarodowa konferencja „European Workshops in International Studies”,
European International Studies Association, Tartu, Estonia.
Wygłoszony referat: When ‘Us’ Becomes ‘Them’: Popular Culture and the Construction of ‘the Other’

18–20 kwietnia 2013 r. – międzynarodowa konferencja „Identities and Identifications: Politicized Uses of Collective Identities”, Euroacademia, Zagrzeb, Chorwacja.
Wygłoszony referat: Dream of a Borderless World. The Castaway Identity in a Vortex of Conflict

19 kwietnia 2012 r.
Webster University, Leiden, Holandia.
Wykład gościnny: Terrorism and Human Rights. Securitising Religious Identity

7–9 września 2011 r. – międzynarodowa konferencja „Watching and Being Watched”,
University of Nottingham, Nottingham, Wielka Brytania.
Wygłoszony referat: When ‘Us’ Becomes ‘Them’: European Converts to Islam and Construction of ‘the Other’

2 kwietnia 2011 r. – sympozjum islamistyczne,
The Islamic Foundation, Markfield, Leicestershire, Wielka Brytania.
Wygłoszony referat: Bridge on the River: European New Muslims

10–11 lutego 2011 r. – międzynarodowe seminarium „Learning from the other”,
Confederation of European Probation, Sztokholm, Szwecja.
Wygłoszony referat: European Converts to Islam: Patterns of Radicalisation

9 września 2010 r. – międzynarodowe seminarium „Islam and Radicalisation”,
Roskilde University, Kopenhaga, Dania.
Wygłoszony referat: Extremism of Belonging: Social Consequences of Religious Conversions

10–11 czerwca 2010 r. – szkoła letnia: 6th European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) Summer School, University of SussexFalmer, Brighton, Wielka Brytania.
Wygłoszony referat: Researching the Invisible: Methodology and Ethics in Terrorism Studies

30 września 2009 r. – seminarium „Terrorism from a Multidisciplinary Perspective”,
Centre for the Study of Terrorism and Political Violence, St Andrews, Szkocja, Wielka Brytania.
Wygłoszony referat: Research Methods in Exploring Potential Terrorist Threats of European Converts to Islam

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych oraz seminariów eksperckich, których uczestnikami byli m.in. Andrea Bartoli, Frits Bolkestein, Jerzy Buzek, William T. Cavanaugh, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Legutko, Irena Lipowicz, Daniel Philpott, Jacek Saryusz-Wolski, Roger Scruton, Bogusław Sonik, Róża Thun

2015: Parlament Europejski, Bruksela, Belgia
The Treasure of Solidarity: Lessons from History and Challenges Ahead. Międzynarodowa konferencja (ok. 100 uczestników). Program konferencji (pdf)

2014: Warszawa, Polska
Bridging the Divides. International conference on faith-based reconciliation and peacebuilding commemorating the 30th anniversary of Reconciliatio et paenitentia by St. John Paul II and the Year of Jan Karski (ok. 50 uczestników)

2014: Warszawa, Polska
Truth and Reconciliation after ‘Solidarity’ (Prawda i pojednanie po „Solidarności). Międzynarodowe seminarium eksperckie

Niektóre instytucje, z którymi współpracowała doktor Bartoszewicz

Amsterdam University College (Amsterdam, Holandia)
Collegium Civitas (Warszawa, Polska)
Fetzer Institute / Instytut Fetzera (Kalamazoo, Michigan, USA)
Fundacja im. Stefana Batorego (Warszawa, Polska)
Georgetown University / Uniwersytet Georgetown (Waszyngton, D.C., USA)
Instituto de Filosofía Edith Stein / Instytut Filozofii Edyty Stein (Granada, Hiszpania)
Konrad-Adenauer-Stiftung / Fundacja Konrada Adenauera (Berlin, Niemcy)
Muzeum Historii Polski (Warszawa, Polska)
Narodowy Bank Polski (Warszawa, Polska)
Ośrodek Myśli Politycznej (Kraków, Polska)
Parlament Europejski (Bruksela, Belgia)
Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej (Bruksela, Belgia)

· MEDIA ·

RADIO

Polskie Radio dla Zagranicy / Informacyjna Agencja Radiowa, 5 stycznia 2018 r.
Debata Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji w Iranie, audio

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat”, 19 grudnia 2017 r.
Berlin: Rocznica zamachu na bożonarodzeniowy jarmark, audio

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat”, 12 września 2017 r.
Wokół debaty o migracji przez Morze Śródziemne, audio

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat”, 17 lipca 2017 r.
O znaczeniu domniemanej śmierci Abu Bakr al-Baghdadiego, audio

Polskie Radio Program 1, audycja specjalna, 4 czerwca 2017 r.
Ataki w Wielkiej Brytanii. O co w nich chodzi?, audio, całość audycji

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat”, 26 maja 2017 r.
O deklaracji G7 na temat zwalczania terroryzmu, audio

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat”, 22 marca 2017
O zamachu w Londynie i radykalizacji europejskich konwertytów, oraz o programach deradykalizacyjnych, audio

Polskie Radio 24, „Gorący temat”, 12 marca 2017 r.
Turecko-holenderski kryzys dyplomatyczny. „Turcja odbudowuje wpływy”, audio

Polskie Radio 24, „Świat w południe”, 24 lutego 2017 r.
Bitwa o Mosul. „To miasto-symbol”, audio

Polskie Radio 24, „Debata poranka”, 27 grudnia 2016 r.
Świat coraz mniej bezpieczny, audio

Polskie Radio 24, „Temat dnia”, 2 sierpnia 2016 r.
Teologia polityczna Państwa Islamskiego, audio

Polskie Radio Program 1, „Sygnały dnia”, 23 lipca 2016 r.
Po strzelaninie w Monachium: Idee dżihadu trafiają do młodzieży w Europie, audio

Polskie Radio Program 1, „W samo południe”, 15 lipca 2016 r.
Eksperci: Francja ma problem z poprawnością polityczną, audio

Polskie Radio 24, „Temat dnia”, 10 maja 2016 r.
Arabię Saudyjską czekają reformy, audio

Polskie Radio Program 1, „Sygnały dnia”, 23 marca 2016 r.
Dr Monika Bartoszewicz i gen. Tomasz Bąk: Europa przespała swój czas, audio

Polskie Radio Program 1, „Więcej świata”, 10 listopada 2014 r.
Przeszkoleni terroryści (Czy 25 lat temu upadł mur berliński?), audio

Polskie Radio Program 2, „O wszystkim z kulturą”, 15 sierpnia 2014 r.
Islam od początku był projektem politycznym, audio

POZOSTAŁE WYPOWIEDZI

Polskie Radio Program 1, „Labirynt historii”, 31 grudnia 2017 r.
Jaka przyszłość czeka Polskę?

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat”, 15 września 2017 r.
O wybuchu na stacji Parsons Green w Londynie oraz o nowych formach terroryzmu, audio

Polskie Radio 24, „Temat dnia”, 14 września 2017 r.
Merkel czy Schulz? Pytania niemieckich wyborców, audio

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat”, 21 sierpnia 2017 r.
O imamach, roli meczetów, oraz o czynnikach wpływających na położenie Hiszpanii (na marginesie zamachu w Barcelonie), audio

Polskie Radio 24, „Temat dnia”, 21 sierpnia 2017 r.
Społeczeństwa europejskie a terroryzm. „Jesteśmy upośledzeni”, audio

Radio Plus, „Kościół – wydarzenia – komentarze”, 3 lipca 2017 r.
Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o islamie, audio cz. 1, audio cz. 2, audio cz. 3, audio cz. 4

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat”, 7 kwietnia 2017 r.
Zamach w Sztokholmie i amerykański atak na Syrię, audio

Polskie Radio Program 1, „Debata Jedynki”, 27 marca 2017 r.
Czy Polsce grożą zamachy terrorystyczne?, audio

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat”, 7 stycznia 2017 r.
O europejskiej walce z terroryzmem (Druga rocznica zamachów w Paryżu)

Polskie Radio 24, audycja specjalna, 1 stycznia 2017 r. (rozmowa telefoniczna)
Zamach w Stambule. Sprawca był dżihadystą?, audio

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat”, 31 października 2016 r.
Jakie są szanse na stworzenie armii Unii Europejskiej

Polskie Radio 24, audycja specjalna, 26 lipca 2016 r. (rozmowa telefoniczna)
Francja: Atak na kościół w Normandii, audio

Informacyjna Agencja Radiowa, 25 lipca 2016 r.
Niemcy: mamy do czynienia ze spiralą przemocy

Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat” / „Magazyn Europejski”, 25 lipca 2016 r.
O narastającym strachu w Unii Europejskiej i możliwościach walki z terroryzmem, audio

Radio Plus, „Kościół – wydarzenia – komentarze”, 12 czerwca 2016 r.
Fundamentalizm – chrześcijański kontra islamski, audio cz. 1, audio cz. 2, audio cz. 3

Polskie Radio Program 2, „Przestrzenie kultury”, 31 stycznia 2016 r.
Śmiertelnie niebezpieczne książki. Co z nimi zrobić?, audio

Informacyjna Agencja Radiowa, 28 listopada 2015 r.
Szczyt UE-Turcja ws. imigrantów. „Bruksela rozwinie przed Ankarą czerwony dywan”

Polskie Radio Program 1, „Więcej świata”, 20 listopada 2015 r.
Atak terrorystyczny w Bamako. „Mali od kilku lat pogrążone jest w chaosie”, audio

Polskie Radio Program 4, „Nowiny Radiowej Czwórki”, 14 listopada 2015 r.
Zamachy we Francji: ponad 120 zabitych, audio

Polskie Radio Program 2, „O wszystkim z kulturą”, 9 września 2015 r.
Czy można dyskutować o przyjmowaniu uchodźców?, audio

Informacyjna Agencja Radiowa, 22 lipca 2015 r.
Wstrzymano egzekucję chrześcijanki oskarżonej o bluźnierstwo, audio

Polskie Radio 24, „Temat dnia”, 20 marca 2015 r.
Krajobraz po arabskiej wiośnie, audio

Polskie Radio 24, „Debata poranka”, 14 stycznia 2015 r.
Nowe karykatury Mahometa znów dzielą, audio

Radio Plus, „Racje Plus Negacje”, 13 stycznia 2015 r.
Islam – wiedza niezbędna!, audio cz. 1, audio cz. 2, audio cz. 3

Polskie Radio 24, „Świat w powiększeniu”, 14 grudnia 2014 r.
Raport o tajnych więzieniach CIA ujawniony, audio

Polskie Radio Program 2, „O wszystkim z kulturą”, 11 września 2014 r.
Komu potrzebne jest Państwo Islamskie?, audio

Polskie Radio Program 4, „Nocne cz@ty”, 20 października 2013 r.
Wybiórcza tolerancja

TELEWIZJA

TVN24 BiS, „Fakty z Zagranicy”, 12 lipca 2017 r.
„Tajemnicą poliszynela jest to, że tzw. Państwo Islamskie czerpało korzyści ze szmuglowania ludzi”

TVP Info, 4 czerwca 2017 r.
„Żeby skutecznie walczyć z terroryzmem, Wielka Brytania musiałaby stać się państwem totalitarnym”

TVN24 BiS, „Poranek w TVN24 BiS”, 25 października 2016 r.
Zamieszki w obozach dla uchodźców. „To permanentna improwizacja”

TVP Kultura, „Tanie Dranie”, 18 października 2016 r.
Dżihad i seks

TVP Info, „Istota”, 2 października 2016 r.
Istota terroryzmu

TVP Info, „Bez Retuszu”, 17 lipca 2016 r.
Po zamachu w Nicei

TVP Info, „Jan Pospieszalski: Bliżej”, 11 września 2014 r.
Zbrodnicza działalność tzw. Państwa Islamskiego

TVP Info / PAP / IAR / „Panorama”, 11 sierpnia 2014 r.
Monika Bartoszewicz: „Żeby dostać się do Iraku, wystarczy wykupić wczasy do Turcji”

TVP Historia, „Cafe Historia”, 15 kwietnia 2014 r.
Polska w NATO

PUBLICYSTYKA

PRZEPROWADZONE WYWIADY

Koran jest nowym „Kapitałem” (wywiad M.G. Bartoszewicz z Robertem Spencerem), „Fronda Lux”, nr 71, lato 2014 r.
(ISSN 1231-6474), pdf

Płaszczenie się przed islamem (wywiad M.G. Bartoszewicz z Raymondem Ibrahimem), „Fronda Lux”, nr 71, lato 2014 r.
(ISSN 1231-6474), pdf


ROZMOWY

Islam sięga po przemoc (rozmowa z M.G. Bartoszewicz), tygodnik „Gość Niedzielny”, nr 1/2017, 8 stycznia 2017 r.
(ISSN 0137-7604), pdf

Przemoc i przestępczość (rozmowa z M.G. Bartoszewicz), tygodnik „ABC”, 2016, nr 2 (39), 11 stycznia 2016 r. (ISSN 2392-3865), pdf


PRASA (wybór)

Imigracja. Gwałt na społeczeństwie, „Polonia Christiana”, nr 46, wrzesień-październik 2015 r. (ISSN 1898-7877), pdf

Kosovo, „Fronda Lux”, nr 72 („A więc wojna!”), zima 2014 r. (ISSN 1231-6474), pdf

Zachód przed upadkiem, „Fronda Lux”, nr 71 („Meczety i maczety”), lato 2014 r. (ISSN 1231-6474), pdf

Bojownicy Kalifatu, „Polonia Christiana”, nr 41, listopad-grudzień 2014 r. (ISSN 1898-7877), pdf

Zmierzch multikulturalizmu?, „Polonia Christiana”, nr 40, wrzesień-październik 2014 r. (ISSN 1898-7877), pdf

Nadchodzi czas kalifatu, „Polonia Christiana”, nr 40, wrzesień-październik 2014 r. (ISSN 1898-7877), pdf

Miraż wspólnej tożsamości, „Polonia Christiana”, nr 39, lipiec-sierpień 2014 r. (ISSN 1898-7877), pdf

Islam znaczy śmierć – samobójcze konwersje, „Polonia Christiana”, nr 37, marzec-kwiecień 2014 r. (ISSN 1898-7877), pdf

Miliony muzułmanów rocznie porzucają islam, „Polonia Christiana”, nr 36, styczeń-luty 2014 r. (ISSN 1898-7877), pdf

Islam na katolickiej uczelni, „Polonia Christiana”, nr 35, listopad-grudzień 2013 r. (ISSN 1898-7877), pdf

Uczelnia czy zawodówka?, „Polonia Christiana”, nr 34, wrzesień-październik 2013 r. (ISSN 1898-7877), pdf

Gdzie nie ma miejsca dla Boga, „Polonia Christiana”, nr 26, maj-czerwiec 2012 r. (ISSN 1898-7877), pdf


INTERNET (wybór)

Demokratura, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 21 (113) („Zwijanie liberalnego projektu”), 25 maja 2018 r.

Europa dwóch prędkości, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 48 (88) („Dwie EUropy?”), 4 grudnia 2017 r.

Zachód i reszta?, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 45 (85) („Po co nam cywilizacja?”), 14 listopada 2017 r.

Islamski separatyzm, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 41 (81) („Votum separatum”), 16 października 2017 r.

Migranci a Europa – między Twierdzą a Eurabią, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 34 (74) [„Stary (nie)porządek”],
30 sierpnia 2017 r.

Turcja w cieniu zamachów, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 4 (44) („Turcja geopolityczny języczek u wagi”), 2 lutego 2017 r.

Europa na nowo porwana, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 40 (40) („Résumé”), 30 grudnia 2016 r.

Obamy wojna z erroryzmem, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 36 (36) („Gambit syryjski”), 7 grudnia 2016 r.

Małżeństwo feminizmu z islamem, pch24.pl, 5 października 2016 r.

Terroryzm w oparach dezinformacji, euroislam.pl, 24 lipca 2016 r.

Sekularyzacyjny spleen Europy, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 16 (16) („Sekularyzacja proces nieodwołalny?”),
18 lipca 2016 r.

Festung Europa, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 12 (12) („Kryzys Europa”), 20 czerwca 2016 r.

Teologia polityczna Państwa Islamskiego, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 2 (2) („Wojny kultur. Islamski problem Europy”),
11 kwietnia 2016 r. (przedruk: Wojny kultur. Islamski problem Europy, euroislam.pl, 6 sierpnia 2016 r.)

Świat wobec Paryża. Broń masowego potępienia, pch24.pl, 14 listopada 2015 r.
(przedruk: Prawa strona internetu 2) (ISBN 978-83-88739-44-6)

Islamofobia: knebel, straszak, klucz do kariery, pch24.pl, 24 września 2014 r.

Kalifat – cywilizacja terroru, pch24.pl, 11 września 2014 r.

Chrislam czyli o niebezpieczeństwach dialogu, euroislam.pl, 17 marca 2014 r.

Od feminizującej rebeliantki przez salony Belgradu do klasztoru, teologiapolityczna.pl, 18 listopada 2013 r.

Rzecznik dialogu sięga po kamienie, teologiapolityczna.pl, 20 listopada 2013 r.

Cień minaretu nigdy nie kładzie się przypadkiem, teologiapolityczna.pl, 23 marca 2016 r.

Francja płonie muzułmańskim ogniem, pch24.pl, 27 czerwca 2013 r.

Wielka Brytania kapituluje przed islamem, pch24.pl, 9 czerwca 2013 r.

Wybór Europy: chrześcijaństwo czy szariat?, pch24.pl, 15 maja 2013 r.
(przedruk: Prawa strona internetu) (ISBN 978-83-88739-42-2)

Siedem grzechów głównych dialogu z islamem, pch24.pl, 24 stycznia 2013 r.
(przedruk: Prawa strona internetu) (ISBN 978-83-88739-42-2)

· GALERIA ·

· KONTAKT ·

dr Monika Gabriela Bartoszewicz

  

Formularz kontaktowy:


Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w serwisie bartoszewicz.mg nie wymaga zgody. W serwisie są jednak zamieszczane także utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów może wymagać zgody właścicieli tych materiałów. W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).